Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Наукові видання   (45 найм.)

Сторінка 2/3 Попередня   Наступна

Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвип. VIII : Ерделівські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Ужгород, 7-9 трав. 2009 р. / М-во освіти і науки України ; редкол : А. Бокотей (голова) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. – 284 с. + 8 ст. кольор. іл.
Починаючи з 2003 року, Закарпатський художній інститут проводить науково-практичні конференції під назвою «Ерделівські читання», які мають статус всеукраїнських, а у 2006 та 2009 роках стали міжнародними. Спецвипуск VIII «Вісника ЛНАМ» містить матеріали «Ерделівських читань», проведених в Ужгороді 7-9 травня 2009 р. Серед тем, які розглядалися на конференції, особливу увагу було приділено проблемам розвитку закарпатського мистецтва та архітектури, сучасній мистецькій освіті та дизайну, питанням впровадження кредитно-модульної системи в художніх освітніх закладах.  немає в наявності
Мигович, І.
Закарпатський соціум: виклики і випробування. В 2-х ч. Ч. ІІ / Іван Іванович Мигович. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2009. – 354 с. : іл.
До книги, що складається з двох частин, включені статті, інтерв’ю, виступи на конференціях та інші публікації, що висвітлюють актуальні проблеми економічного, екологічного, соціального, етнокультурного, громадсько-політичного буття закарпатців у період руйнування соціалістичних основ та реставрації капіталістичних суспільних відносин в країні. Матеріали подаються у хронологічному порядку. У першій частині видання зібрано публікації за період з 1990 по 1998 рік, у другій – з 1999 по 2008 рік. Розмаїта мозаїка соціологічної інформації, політологічних оцінок і партійної публіцистики розрахована на істориків, аналітиків, управлінців, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами пізнання, збереження і розвитку соціуму в кризових умовах.  немає в наявності
Мигович, І.
Закарпатський соціум: виклики і випробування. В 2-х ч. Ч. І / Іван Іванович Мигович. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2009. – 378 с. : іл.
До книги, що складається з двох частин, включені статті, інтерв’ю, виступи на конференціях та інші публікації, що висвітлюють актуальні проблеми економічного, екологічного, соціального, етнокультурного, громадсько-політичного буття закарпатців у період руйнування соціалістичних основ та реставрації капіталістичних суспільних відносин в країні. Матеріали подаються у хронологічному порядку. У першій частині видання зібрано публікації за період з 1990 по 1998 рік. Розмаїта мозаїка соціологічної інформації, політологічних оцінок і партійної публіцистики розрахована на істориків, аналітиків, управлінців, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами пізнання, збереження і розвитку соціуму в кризових умовах.  немає в наявності
Герасимова, Г. П.
Россия и Украина в изображении Мора Йокаи: достоверность и фантазия : науч. монография / Герасимова Галина Петровна. – Ужгород: Издательство В. Падяка, 2009. – 264 с. – Рос. мовою.
Предлагаемая книга является первой в Украине научной монографией о жизни и творчестве классика венгерской литературы, романиста Мора Йокаи (1825–1904), в частности о его практически неизвестных у нас произведениях на темы из русской и украинской истории. Книга адресована научным работникам, аспирантам и студентам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется историей и русско-венгерско-украинскими литературными взаимосвязями.  Ціна: 35.00 грн
Дуличенко, А. Д.
Письменность и литературные языки Карпатской Руси (XV–XX вв.) : вступительная статья, тексты, комментарии / Александр Дмитриевич Дуличенко.– Ужгород: Издательство В.Падяка, 2008. – 908 с.
В книге в виде кратких очерков и образцов текстов впервые представлена полутысячелетняя – с XV по XX вв. – история письменности и литературных языков Карпатской Руси. Тексты взяты из первичных источников и распределены по девяти эпохам, а внутри них – по жанрово-стилистическим признакам. Книге предпослана вступительная статья. В качестве приложения даны алфавитные системы, использовавшиеся в Карпатской Руси, указатели — именной, периодики и книг, из которых извлечен материал, а также факсимиле некоторых карпаторусинских изданий.  Ціна: 180.00 грн
Timkovič, Jozafát V., OSBM. = Тімковіч, Йозафат В., ЧСВВ.
Rusíni na Slovensku v cirkevných dokumetoch = Русини Словаччини в церковних документах. – I. diel.– Užhorod: Vydavateľstvo V.Pad’aka, 2006.– 648 s.– Словац. мовою.– Рез. англ., рос. та нім. мовами.
Публікуються церковні документи, що стосуються життєдіяльності русинів греко-католиків Словацької республіки. У першій частині книги увагу зосереджено на документах, які хронологічно охоплюють період з 1997 по 2005 рік та стосуються загалом Чину св.Василія Великого (ЧСВВ) та визнання русинів. Ця частина містить також шість апеляційних скарг, направлених папі римському. У другій частині книги зосереджені локальні документи, які регламентують діяльність окремих греко-католицьких парафій для русинів.  Ціна: 100.00 грн
Маґочій П.Р.
Євреї на Закарпатті: Короткий історичний нарис / Пер. з англ. мови Н.Кушко.- Ужгород: Вид-во В.Падяка = Magocsi P. R. Jews in Transcarpathia: A brief historical outline/ Ukrainian text translated by N.Kushko. - Uzhhorod: V.Padyak Publishers, 2005.- 28 c.: іл.- Укр. та англ. мовами.
Подається кількасотлітня історія заселення єврейською громадою територій історичного Закарпаття. Поодинокі єврейські втікачі обирали регіон, рятуючись від погромів під час повстання гайдамаків в Україні та трьох поділів Речі Посполитої. З часу прийняття Австрією Толерантного патенту (1781 р.) регіон стає привабливим, оскільки усунуто чимало політичних і економічних обмежень, з якими євреї стикались в інших європейських державах.
Громада, чисельність якої у XX столітті зросла до більше як 100 тис. чоловік, була повністю винищена фашистами під час Холокосту. І лише поодинокі її члени, що вижили, стали у витоків нової єврейської громади, що утворилася з числа 12-ти тисяч євреїв-переселенців на Закарпаття з інших частин Радянського Союзу. Зі зростанням еміграції до Ізраїля та США громада суттєво зменшилась і сьогодні є однією з найменших національних меншин у Закарпатській області.

This publication surveys several centuries of the history of Jews on the territory of historic Subcarpathian Rus’, the present-day Transcarpathian oblast of Ukraine. Individual Jews, fleeing from pogroms during the Haidamak uprising in Ukraine and the three partitions of Poland, found their way into the region in the late eighteenth century. Subcarpathian Rus’ became especially attractive following the Edict of Toleration issued by the Austrian government in 1781, which removed a wide range of political and economic restrictions that were typical for other European states where Jews lived.
The Jewish community in Subcarpathian Rus’, whose numbers grew to over 100,000 in the twentieth century, was virtually eliminated by the fascist-like regime which ruled the region during the time of the Holocaust. Only a few survivors from the Holocaust era became part of a new Jewish community in post-World War II Transcarpathia, which grew to a bout 12,000 persons, most of whom immigrated to the region from other parts of the Soviet Union. With the subsequent increase of out migration to Israel and the United States, the number of Jews was substantially reduced, so that today they are numerically one of the smallest minorities in Ukraine’s Transcarpathian oblast. .  Ціна: 2.00 грн
Рущак М.Ю., Падяк В.И.
Система хозяйствования в Закарпатской области в 1991–2004 гг: экономический упадок, развал аграрного сектора, губительное использование природных ресурсов, крах социальной защиты населения, политика ассимиляции русин, нарушение прав коренного населения / Исследовательский центр карпатоведения при Издательстве В.Падяка.- Ужгород: Изд-во В.Падяка, 2004.- 56 с.- На рус. яз.
Поддерживаемая широкими слоями населения в 1990-1991 гг. программа местных хозяйственных элит по комплексному развитию Закарпатья в сочетании с политикой экономического суверенитета края оказалась неприемлемой для центральных органов управления в Украине и была ими заблокирована. Как свидетельствует статистический анализ за прошедшее более чем десятилетие, альтернативная система хозяйствования привела к многочисленным пагубным последствиям в агро-экономическом, социально-политическом и этно-национальном развитии Закарпатской области.  120_system.pdf (450 KB) Ціна: 30.00 грн
Фенич В., Цапулич О.
Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нарис історії Чину св.Василія Великого на Закарпатті / УжНУ.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004.- 188 с.: іл.
Книга знайомить з історією та сьогоденням Свято-Миколаївського монастиря, заснованого отцями-василіанами у середині ХVІІІ століття на околиці села Малий Березний, що на Закарпатті. Літопис подій, опис життєдіяльності засновників та сподвижників монастиря, його видатних ігуменів подаються в контексті загальної історії греко-католицької церкви та утвердження в Карпатському регіоні Чину св. Василія Великого. Для науковців, аспірантів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями історії, культури та духовності краю.  немає в наявності
Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: Можливості для України: Аналітичні оцінки / Нац. ін-т стратегічних досліджень (Закарпат. філіал); Фонд ім.Фрідріха Еберта; Ред. колегія: В.І.Андрійко, О.С.Власюк, С.І.Мітряєва (голов. ред.).- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 136 с.: фото.
Збірник містить матеріали міжнародного “круглого столу” з теми “Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України”, проведеного 30-31 жовтня 2003 року Закарпатським філіалом Національного інституту стратегічних досліджень та Фондом ім. Фрідріха Еберта. У засіданні взяли участь експерти та науковці академічних інституцій, аналітичних центрів України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, представники дипломатичних місій, керівники Закарпатської облдержадміністрації та Закарпатської обласної Ради. Обговорювалися проблеми та перспективи відносин Вишеградської четвірки з Україною, стратегії України по відношенню до країн Вишеградської групи на білатеральному та багатосторонньому рівнях, політики ЄС щодо України у цьому контексті, “історичного примирення” між країнами-сусідами як необхідної передумови євроінтеграції.  немає в наявності
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 8 / М-во освіти і науки України; Ужгород. нац. ун-т; Редкол.: І.О.Мандрик (голова редкол.), Д.Д.Данилюк (заст. голови оргкомітету конф.), С.О.Ганус, В.І.Фенич (редактори вісн.) та ін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 188 с.: іл.
  немає в наявності
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / М-во освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.-Вид 2-е, без змін.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2003.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності
Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи нові імпульси до співпраці?: Матеріали міжнар. “круглого столу” експертів (м.Ужгород, 7-9 листопада 2002 р.) / Нац. ін-тут стратег. досліджень, Закарпат. філіал; Фонд Фрідріха Еберта, Регіональне бюро в Україні, Білорусі та Молдові; Фонд “Європейський Дім”; Голов. ред. О.С.Власюк; Наук. ред. С.І.Мітряєва.-Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 180 с.- Фото.
У виданні представлено доповіді, виступи та коментарі учасників міжнародного «круглого столу» експертів з питань безпосереднього сусідства України з Європейським Союзом, що відбувся 7-9 листопада 2002 року в Ужгороді. Обговорювалися проблеми соціально-економічного розвитку та прикордонної співпраці України в контексті розширення Євросоюзу, зміни в статусі західного кордону України, а також кордонів сусідніх країн. Видання розраховане на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи  Ціна: 12.00 грн
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. Вип. 7 Вип. 7 / [Редкол.: Мандрик І.О. (голов. ред), Олашин М.В. (відп. ред.)].- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 208 с.: іл.
  немає в наявності
Федака С.Д.
Землі і міста княжої України-Русі: Нарис історичної географії / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 136 с.
У монографії історично-географічного змісту розглянуто територіальну структуру княжої України-Русі, прослідковано особливості окремих земель, уділів, волостей. Дається характеристика переважної більшості давньоруських міст на території сучасної України та на прилеглих українських етнічних землях.  немає в наявності
Науковий вісник ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 6: З нагоди 70-річчя відомого українського вченого-археолога, професора Ужгородського національного ун-ту Едуарда Альбертовича Балагурі / [Редкол.: Мандрик І. О., (голов. ред.), Олашин М.В. (відп. ред.) та ін.].- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 184 с., іл. – Рез. рос., англ., нім. мовами.
  немає в наявності
Король І.
Угорська революція 1956 року: початок краху прорадянських тоталітарних режимів / Міністерство освіти і науки України; Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2002.- 200 с.-іл.
Повоєнна Угорщина обрала шлях побудови сталінської моделі соціалізму, який призвів до глибокої соціально-економічної, політичної і духовної кризи – головної причини Угорської революції 1956 року. Народне повстання, придушене радянськими військами, викликало великий резонанс світової спільноти і знаменувало собою початок краху прорадянських тоталітарних режимів. Автор, на підставі архівних матеріалів, всебічно розкриває причини, хід і наслідки угорських подій 1956 року, їх вплив на країни Центральної і Південно-Східної Європи. Для викладачів вузів і середніх навчальних закладів, країнознавців, міжнародників, істориків, політологів, студентів, учнів та всіх тих, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  немає в наявності
Угорщина на шляху до Шенгену: виклики для України: Матеріали міжнародного “круглого столу” експертів (м.Ужгород, 1-3 листоп. 2001р.) / Національний інститут стратегічних досліджень, Закарпатський філіал; Фонд Фрідріха Еберта, Бюро зі співробітництва в Україні, Білорусі та Молдові; Голов. ред. С.І.Мітряєва.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 196 с.: іл.
У збірнику представлені доповіді та виступи учасників міжнародного “круглого столу” експертів, що відбувся у м. Ужгороді 1-3 листопада 2001 року. Головна мета конференції – аналіз можливих наслідків введення візового режиму для двосторонніх відносин, досвіду обох країн на шляху до європейської інтеграції. Збірник розрахований на науковців, експертів і аналітиків, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин України з країнами Центральної та Східної Європи.  немає в наявності
Кляп М.І.
Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939). - Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2001.- 152 с.; іл.- Рез.: англ., слов. мовами.
У монографії, що хронологічно охоплює період 20-30-х років ХХ століття, простежується науково-педагогічна та громадсько-культурна діяльність визначного педагога, автора багатьох шкільних підручників, організатора освіти на Закарпатті, згодом президента Карпатської України А.Волошина (1874-1945). В полі зору дослідника науково-педагогічні погляди вченого, життєві фактори, що вплинули на формування його особистості. Для вчителів-практиків, викладачів і студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, істориків, педагогів та всіх, хто цікавиться проблемами історії педагогіки Закарпаття.  немає в наявності
Вовканич І.І.
Чехословаччина в 1945-1948 роках: Нарис iсторiї перехiдного перiоду / МО і науки України; Ужгородський національний університет.- Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000.- 352 с.: іл.
Утворення в середині ХХ ст. на уламках старої Європи кількох держав-сателітів Радянського Союзу та геополітичні зміни, викликані цими процесами, знаменували початок нової епохи – комуністичної диктатури та «совєтизації» суспільної думки в цих країнах. Та чи були ці процеси безальтернативними? Досвід Чехословаччини дає відповідь на це запитання. Автор, на підставі нових архівних матеріалів, всебічно висвітлює причини політичних, соціально-економічних, державно-конституційних і етнополітичних суспільних змін у Чехословацькій Республіці, що призвели до поразки чехословацької демократії та встановлення тоталітаризму в 1945-1948 роках. Для викладачів вузів, істориків, дипломатів, політологів, студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами новітньої історії.  Ціна: 300.00 грн
Останній примірник !!!

Сторінка 2/3 Попередня   Наступна