Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Видавництву В. Падяка – 15 років! • Вийшла з друку унікальна "Енциклопедія історії та культури карпатських русинів". Майже дев’ятсот сторінок науково вивіреної інформації, понад 1100 гасел, майже три тисячі перехресних посилань, 1114 ілюстрацій, 13 кольорових карт, кольорові репродукції картин майстрів підкарпатської школи живопису, унікальні архівні фотографії… Книга вийшла під загальною редакцією Павла Роберта Маґочія. • Нова книга: Йешаягу А. Елинек, «Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948). Це унікальне наукове дослідження ґрунтується на значного обсягу історичних документах та архівних матеріалах, які охоплюють життя єврейської громади протягом тривалого часу та широко знайомлять читача з історією єврейського народу, який на своєму історичному шляху зазнав чимало кривд та трагедій.
ПРОДУКЦІЯ / Наукові видання   (45 найм.)

Сторінка 1/3 Попередня   Наступна

Маґочій, П.-Р.
Україна: історія її земель та народів [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. : Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Вид. друге, доповн. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 814 с. + ХХІІ с. + мапи + табл.
Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukra¬ine: The Land and Its Peoples», її другого, сут¬тєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.  Ціна: 150.00 грн
Падяк, Валерій.
Плаве кача по Тисині... : Перша світова війна у карпаторусинському пісенному фольклорі [Текст] : монограф. дослідж. / В. Падяк – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 118 с. : іл. + ноти. – Текст укр. та русин. мовами.
Автор дослідив питання побутування у роки війни вояцьких пісень, звернув увагу на їх ідейно-тематичне багатство. Родзинкою видання стала історія широко відомої у сучасній Україні пісні «Плаве кача по Тисині...» – своєрідного українського Реквієму. Загалом, вояцькі пісні зберігають для наступних поколінь широку палітру людських переживань та настроїв фронтовиків; їм притаманне народнофілософське осмислення світової трагедії та негативна оцінка будь-якого братовбивчого конфлікту. Для науковців гуманітарного профілю – літераторів, істориків, етнографів і фольклористів – та широкого загалу любителів історії карпатських русинів.  Ціна: 60.00 грн
Маґочій, Павло-Роберт.
Кожен карпаторусин є русином... але не кожен русин є карпаторусином : статті [Текст] / П.-Р. Маґочій ; пер. з англ. Н. Кушко, С. Біленький, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2015. – 132 с.
Книга американського історика карпаторусинського походження, що складається із шести окремих статей, знайомить читача з проблемами націєтворення. Автор простежує етапи еволюції національної самосвідомості карпатських русинів – автохтонного східнослов’янського етносу південних та північних схилів Карпат.  Ціна: 50.00 грн
Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія = А jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi : до 70-рiччя вiд дня народження науковця = on his 70th Birthday відповід. ред. та упоряд. : Валерій Падяк, Патріція Крафчик = editors and Compilers : Valerii Padiak, Patricia A. Krafcik ; вип. ред. : Лариса Ільченко. – Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк = Uzhhorod ; Prešov ; New York : Видавництво В. Падяка = Valerii Padiak Publishers, 2015. – 616 с. : іл. – В надзаг. : Дослідний центр карпатознавства (Ужгород, Україна), Інститут русинської мови та культури Пряшівського університету (Пряшів, Словаччина), Карпаторусинськый дослідний центр (Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) = Research Center for Carpathian Studies (Uzhhorod, Ukraine), Institute of Rusyn Language and Culture, Prešov University (Prešov, Slovakia), Carpatho-Rusyn Research Center (New York, NY, U.S.A.). – Текст укр., англ., польск., карпаторусин., воєводинорусин., рос. та словац. мовами.
Збірник уміщує півсотні статей провідних науковців з різних країн світу, чиї дослідження перетинаються з науковими темами визначного канадського історика, спеціаліста з проблем історії України П.-Р. Маґочія. Збірник підготовлений з нагоди важливого ювілею вченого та є проявом поваги до його наукової спадщини.  Sbornik jubilej 1.pdf (855 KB) Ціна: 200.00 грн
Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність = Az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene : матеріали міжнар. наук. конф. = nemzetkоzi tudományos konferencia előadásai / ред. : Є. Барань, С. Черничко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 360 с. – Текст укр. та угор.мовами.
Збірник вміщує матеріали виступів учасників міжнародної наукової конференції (Берегово, 2012 рік). Висвітлено проблеми давніх українсько-угорських міжмовних та діалектних контактів, представлено теоретичні і практичні проблеми перекладознавства, дво- та багатомовності, окреслено методи викладання української та угорської мов як іноземної, порушено питання українсько-угорських літературних взаємин.  Ціна: 150.00 грн
LIMES : наук. вісн. Закарпат. угор. ін-ту ім. Ф. Ракоці ІІ / М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ; редкол. : І. Орос (голов. ред.) [та ін.]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – Том І. – 228 с. : іл. + табл. + діаграми. – Текст угор., укр. та англ. мовами.
У «Limes» публікуються наукові статті викладачів та студентів Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, а також дослідження українських та іноземних вчених угорською, українською та англійською мовами. Видання вміщує праці з біології, географії, інформатики, літератури, хімії, економіки, мовознавства, історії та туризму.   Ціна: 130.00 грн
Маґочій, П.-Р.
Крим : Наша благословенна земля [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; карти П.-Р. Маґочія ; пер. з англ. : О. Сидорчука та Н. Кушко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : іл. + карти.
Книга знайомить читача з важливими етапами цивілізаційного поступу на Кримському півострові – від доісторичних часів і до сьогодення. Вона цікаво розповідає про історію та культуру багатьох народів, які в різні епохи населяли ці території, сприймаючи Крим як свою вітчизну.  Ціна: 80.00 грн
Магочий, П.-Р.
Крым : наша благословенная земля [Текст] / Павел-Роберт Магґочий ; карты П.-Р. Магочия ; пер. с англ. : Н. Кушко. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2014. – 160 с. : ил. + карты.
Книга знакомит читателей с важными этапами цивилизационого жвижения на Крымском полуострове – от доисторических времён и до сегодня. Она интерено рассказывает о истории и культуре многих народов, которые в разные эпохи населяли эти территории, воспринимая Крым как своё отечество.  Ціна: 80.00 грн
Данилюк, Д. Д.
Історія Закарпаття : навч. посіб. [Текст] / Дмитро Дмитрович Данилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Іст. ф-т, Каф. історії України ; вип. ред. та покажч. Л. Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 304 с. ; 16 с. кольор. вкл.
Навчальний посібник написаний на основі використання досліджень відомих вчених і лекцій з краєзнавства, які автор читає для студентів історичного факультету Ужгородського національного університету. У ньому в науково-популярній формі висвітлюються основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень історичної науки.  Ціна: 360.00 грн
Останній примірник !!!
Боркач, Є. І.
Структура халькогенідних склоподібних напівпровідників: монографія [Текст] / Євгеній Ілліч Боркач / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці ІІ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 160 с.
У монографії представлені результати електронно-мікроскопічних та електронографічних досліджень структури масивних склоподібних халькогенідних напівпровідників. Детально розглянуто вплив умов отримання, насамперед температури ізотермічної витримки та швидкості охолодження на структуру.  Ціна: 25.00 грн
Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симпозіуму. – Вид. 2-ге, без змін. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 84 с.
Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), організованого на пошану відомого американського вченого, професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.  Ціна: 18.00 грн
Падяк, В.
Русинська школа: відродження народної освіти : [Текст] : нарис / Валерій Падяк ; Дослідний центр карпатознавства при Вид-ві В. Падяка, ЗОБФ “Русинська школа” ; фото В. Падяка. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2013. – 64 с. у. т. ч. 16 с. кольор. вкл.
Десять років на Закарпатті діє Програма відродження народної (недержавної) освіти. В області функціонують кілька десятків русинських недільних шкіл. Нарис підсумовує досвід їхньої діяльності.  Ціна: 25.00 грн
Електрохімічний аналіз нітрогеновмісних органічних лікарських та біоактивних речовин з використанням гетерополіаніонів структури Кеггіна як аналітичних реагентів [Текст] : [монографія] / Володимир Іванович Ткач, Іван Михайлович Мага, Олександр Вікторович Болотін. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 220 с. + діаграми + табл. – В надзаг. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії, ДВНЗ «Укр. держ. хіміко-технол. ун-т», Каф. аналіт. хімії та хім. технології, харч. добавок і космет. засобів, М-во аграр. політики і продовольства України, Голов. держ. інспек. захисту рослин, Ужгород. прикордонна держ. контрол.-токсиколог. лабораторія.
У монографії розглянуто хіміко-аналітичні, іонообмінні та спектральні властивості гетерополікомплексів структури Кеггіна. Описано застосування ГПК структури Кеггіна, як електродоактивних речовин. Наводяться методики визначення електрохімічними методами аналізу іонометрії та методом амперометричного титрування нітрогеновмісних органічних сполук (лікарські препарати, сполуки природного походження). Розглянуто математичний апарат, що використовується при дослідженні факторів впливу на стійкість та відтворюваність аналітичного сигналу.  немає в наявності
Науковець, історик і громадський діяч: внесок Павла-Роберта Маґочія в наше розуміння України та Центральної Європи : матеріали симпозіуму [Текст] . – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 84 с.
Видання вміщує матеріали симпозіуму (Торонто, 2008), організованого на пошану відомого американського вченого, професора Торонтського університету Павла-Роберта Маґочія.  немає в наявності
Маґочій, П.-Р.
Україна : історія її земель та народів [Текст] / Павло-Роберт Маґочій ; пер. з англ. : Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук ; карти П.-Р. Маґочій ; покажчики Л. Ільченко ; наук. ред. С. Біленький ; ред. укр. вид. Л. Ільченко ; відп. ред. В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с. + ХХІІ с. + карти + табл.
Це дослідження є перекладом книги: Paul Robert Magocsi: «A History of Ukra¬ine: The Land and Its Peoples», її другого, сут¬тєво доповненого та переробленого видання, що побачило світ у видавництві Торонтського університету у 2010 році.  немає в наявності
Падяк, В.
Нарис історії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть / Валерій Падяк ; Дослідний центр карпатознавства. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 204 с. : іл. + Карта.
Пропонована книга вводить у літературознавство поняття «карпаторусинська література» – спільне для всіх частин карпаторусинського етносу духовне надбання, яке чітко окреслює його національні орієнтири, заохочуючи тим самим до відновлення єдиного історичного, мовного, культурного та літературного простору. Впродовж віків становлення та розвиток літератури карпаторусинів сприяли збереженню цього східнослов’янського етносу на етнічній карті Центральної Европи – і всупереч роз’єднаності історичних регіонів Карпатської Русі кордонами нових держав, утворених по Першій світовій війні, і навіть в умовах заборони в епоху тоталітаризму національності «русин».  213_naris.pdf (291 KB) Ціна: 50.00 грн
Гече, Ф.
Аналiз дискретних функцiй та синтез логiчних схем у нейробазисi : монографiя / Федір Елемирович Гече ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 212 с.
Монографiя присвячена дослiдженню реалiзованостi дискретних функцiй одним нейронним елементом, методам синтезу нейронних елементiв, а також синтезу логiчних схем iз цих елементів. Особлива увага придiляється вивченню нових властивостей нейрофункцiй. На основi матриць толерантностi отримано ряд необхiдних i достатнiх умов реалiзованостi функцiй алгебри логiки одним нейроелементом. Розроблено метод синтезу нейромереж для розпiзнавання дискретних сигналiв та зображень. Наводиться метод представлення дискретних зображень у нейробазисi, що забезпечує видiлення iнформативних ознак зображень, необхiдних для побудови розпiзнавальних схем. Для студентiв, iнженерiв, аспiрантiв, викладачiв i на¬укових спiвро¬бiт¬никiв кiбернетичних спецiальностей.  немає в наявності
Бібліотеки Закарпаття в добу перемін : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Упр. культури Закарпат. облас. держ. адмін. ; Закарпат. облас. універс. наук. б-ка ; уклад. : Л. З. Григаш, В. Г. Лехцер ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 348 с. : іл.
Збірник матеріалів міжвідомчої науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Закарпатської ОУНБ, містить статті бібліотечних фахівців Закарпаття про діяльність бібліотек області, що охоплюють основні напрямки роботи книгозбірень – як системи Міністерства культури і туризму України, так і інших відомств за останнє п’ятиріччя. У конференції також взяли участь провідні фахівці Національної парламентської бібліотеки України.  Ціна: 40.00 грн
Відповідальність за Створіння і сталий розвиток Верхнього Потисся = Responsibility for Creation and Sustainable Development in the Upper Tisa Region : матеріали міжнародного науково-практичного семінару, Ужгород, 16-17 травня 2008 р. = Materials of the international scientific practical seminar Uzhhorod, 16-17 May, 2008 [Текст] / відп. ред. О. М. Бокотей. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2010. – 112 с. : іл. – Укр. угор. та англ. мовами. – В надзаг.: Комісія з екології і мігрантів Конференції римо-католицьких єпископів України, Університет Людвіга Максиміліана, м. Мюнхен (LMU), Німецький Федеральний фонд збереження навколишнього середовища (DBU), Мукачівська греко-католицька єпархія, Конференція римо-католицьких єпископів Угорщини, Генеральне консульство Угорської Республіки у м. Ужгороді, Благодійний фонд “Церква і навколишнє середовище”, Ужгородська греко-католицька богословська академія імені Блаженного Теодора Ромжі, Ужгородський національний університет.
Збірник містить матеріали міжнародного науково-практичного семінару, ініційованого римо-католицькими єпископськими конференціями України й Угорщини. Матеріали стосуються спільного пошуку рішень духовною і світською частинами суспільства по збереженню довкілля у Верхньому Потиссі. Зібрано ідеї і пропозиції представників різних конфесій і суспільних рухів та інституцій у напрямку збереження Творіння в унікальному регіоні. Для екологів, працівників природоохоронних установ, активістів НУО, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та широких верств церковної та світської громадськості.  немає в наявності
Елинек, Й. А.
Карпатская диаспора : Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848–1948) / Йешаягу. А. Елинек ; пер. с англ. М. Егорченко, С. Гурбича, Э. Гринберга, при участии С. Беленького, О. Клименко ; фотоматериалы и карты П. Р. Магочия ; ред. рус. текста В. Падяк. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2010. – 498 с. : [в т.ч.] 32 с. фото. + ХХІІ с. – На рус. языке.
Книга об истории еврейской общины исторической Подкарпатской Руси (ныне Закарпатская область Украины и сопредельные русинские этнические территории – в составе Словакии, Венгрии и Румынии) первоначально была издана на иврите («Ha-golah le-raglei ha-karpatim, yehude Karpato-Rus’ u-Mukacevo, 1848–1948», Тель-Авив, 2003) исследовательским центром Гольдштейн Горен-Диаспора Тель-Авивского университета. Перевод осуществлен с дополненного и переработанного англоязычного издания этого труда («The Carpathian Diaspora: The Jews of Subcarpathian Rus’ and Mukachevo, 1848–1948», Нью-Йорк, 2007) и опубликован с разрешения Карпаторусинского исследовательского центра в США.  Ціна: 50.00 грн

Сторінка 1/3 Попередня   Наступна